นโยบายการรับประกัน 3 ปีเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร/บริษัท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

การรับประกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ: –

 1. วันที่เริ่มต้นของระยะเวลาการรับประกันเริ่มจากวันที่ซื้อจาก Medklinn หรือผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Medklinn
 2. ต้องแสดงหลักฐานการซื้อต้นฉบับเมื่อต้องการเข้ารับบริการและ/หรือซ่อมแซม
 3. หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับหมายเลขซีเรียลที่ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลการรับประกันของ Medklinn ลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นได้ลงทะเบียนกับ Medklinn เรียบร้อยแล้ว
 4. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะหากหมายเลขซีเรียลถูกแก้ไข ดัดแปลง หรือลบออก
 5. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการบริการและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องโดย Medklinn หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตและ/หรือวัสดุสิ้นเปลืองต้องซื้อจาก Medklinn หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
 6. การรับประกันมีผลเฉพาะกับข้อบกพร่องจากการผลิตในด้านวัสดุและ/หรือฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกันเท่านั้น
 7. ไม่ว่าในกรณีใดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์จากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่อง จะไม่มีการรับประกันหรือความสามารถในการซื้อขายได้ ในกรณีที่ใช้งานไม่เหมาะสมตามการใช้งานเฉพาะหรือลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแนะนำหรือคู่มือผู้ใช้
 8. ในกรณีของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน Medklinn อาจเปลี่ยนหรือซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องได้ตามดุลยพินิจของตนเอง ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนกลายเป็นสมบัติของ Medklinn.
 9. การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 10. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้:
  1. หน้ากากของตัวเครื่อง, ตัวปล่อยประจุ CerafusionTM, วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอื่นที่อาจเกิดการสึกหรอตามปกติ;
  2. บริการทำความสะอาดทั่วไป;
  3. การแตกหักและความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความประมาท อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือเนื่องจากการไม่ใช้งานตามคำแนะนำและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ผิดวิธี;
  4. รายละเอียดและความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลง หรือไม่เป็นไปตามกำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำตามภาคผนวก A;
  5. บริการตรวจสอบ ชิ้นส่วน บริการที่ต้องดำเนินการ และการขนส่งจะมีค่าธรรมเนียมหากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน;
 11. ไม่มีภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การเปลี่ยนเครื่องใหม่จะไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้โดยชัดแจ้ง.

 

ภาคผนวก A: กำหนดการบำรุงรักษา

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องได้รับการบำรุงรักษา และให้บริการตามระดับการใช้งานจริง กำหนดการที่แนะนำมีดังนี้:

 1. แนะนำให้บำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี สำหรับการใช้งานปกติ เช่น ในสำนักงาน โรงเรียน และห้องพักในโรงแรม.
 2. แนะนำให้บำรุงรักษาเป็นประจำสองครั้งต่อปี สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษสูง เช่น ในพื้นที่มีการสูบบุหรี่จำนวนมาก ห้องสุขาที่มีการจราจรหนาแน่น และสภาพแวดล้อมที่พบเชื้อราสูง