หัวข้อ: เทคโนโลยีของเรา

เทคโนโลยีการฆ่าเชื้ออย่างยั่งยืน

Cerafusion™ เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดสารเคมี ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Cerafusion™ สร้าง แอคทีฟ ออกซิเจน (Active Oxygen) เช่นเดียวกับธรรมชาติ สามารถกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ กลิ่น รวมถึงสารมลพิษต่างๆ ทั้งในอากาศ และบนพื้นผิวได้ถึง 99.9%

แผ่นปล่อยประจุ Cerafusion™

เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบกระบวนการในธรรมชาติ เพื่อทำให้เกิด Active Oxygen ที่จะช่วยทำความสะอาดในสภาวะแวดล้อมแบบปิด
.

แผ่นปล่อยประจุ Cerafusion™

เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบกระบวนการในธรรมชาติ เพื่อทำให้เกิด Active Oxygen ที่จะช่วยทำความสะอาดในสภาวะแวดล้อมแบบปิด
.

ซึ่ง Active Oxygen ประกอบด้วยก๊าซโอโซน (O₃) และออกซิเจนไอออน(O-).

Active Oxygen ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของก๊าซโอโซนและออกซิเจนไอออนนี้ เป็นการฆ่าเชื้อที่ทรงพลังที่สุดจากธรรมชาติ โดยสามารถกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารมลพิษในอากาศ รวมถึงบนพื้นผิวในสภาพวะแวดล้อมแบบปิดได้มากถึง 99%.

5 วิธีที่ Active Oxygen ช่วยฆ่าเชื้อในอากาศ และพื้นผิว

1. Active Oxygen กำจัดแบคทีเรีย และไวรัสโดย:

    • สลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย.
    • ทำลาย DNA และ RNA ของไวรัส.

2. Active Oxygen ออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย (VOCs) เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
.

3. Active Oxygen ทำลายสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น.

4. Active Oxygen ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น

5. Active Oxygen ช่วยกำจัดอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ เช่น
:

รายงานการทดสอบเทคโนโลยี Cerafusion ™

Scroll right to view more >>
ชนิดของแบคทีเรีย/เชื้อรา ไม่ใช้เทคโนโลยีเซราฟิวชั่น™ ใช้เทคโนโลยีเซราฟิวชั่น™ ผลการทดสอบ

Candida Albicans

  • ยีสต์ทั่วไปที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังทั่วร่างกาย
กำจัดได้ 100%

Pseudomonas Aeruginosa

  • เป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่ตา หู และข้อต่อ รวมถึงการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการติดเชื้อที่บาดแผล
กำจัดได้ 99.99%

Escherichia Coli

  • เป็นสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และภาวะโลหิตเป็นพิษ
กำจัดได้ 99.99%

Methicillin-resistant Staphylococcus Aereus

  • เป็นสาเหตุของสิว ฝี ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ภาวะโลหิตเป็นพิษ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กำจัดได้ 100%

Rhizopus Species

  • ก่อให้เกิดอาการแพ้
ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา

Bacillus Species

  • เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรกซ์และอาหารเป็นพิษ
กำจัดได้ 100%

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อราบนขนมปัง หลังจากผ่านไป 10 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ในสภาวะที่มีการใช้ และไม่ใช้ เครื่อง Medklinn Air+ Surface Sterilizer.

กระบวนการทดสอบ:
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียหรือยีสต์บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนำไปบ่มในตู้บ่มเพาะเชื้อ 2 ตู้ — ตู้หนึ่งมีเทคโนโลยี Cerafusion ™ และอีกตู้หนึ่งไม่มี.

ดำเนินการทดสอบโดย:

Associate Professor Sek C. Chow
Dr Med Sc, Registered Toxicologist (UK)
Monash University, Sunway Campus

Dr. Anne Vaughan
Lecturer, School of Science
Monash University, Sunway Campus