Pathways Academy

“เราได้ริเริ่มสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการศึกษาเอกชนโดยการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนของเรา”

Pathways Academy
Aaron Tan, Founder