Oriental Crystal Hotel

“สิ่งนี้ช่วยลดการใช้สารเคมี นอกจากนั้นเรายังใช้ล้างเครื่องครัวเพื่อลดการปนเปื้อน สำหรับพื้นที่สาธารณะทั่วไปเราใช้ Medklinn เพื่อล้างและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วย”

Oriental Crystal Hotel
R. C. Henry, Resident Manager